Súhlas klienta so spracovaním osobných údajov

V prípade predaja vstupeniek na rizikové podujatie je za účelom splnenia podmienok zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí /§ 6 ods. 1 písm. m) a n), § 6 ods. 3 písm. d)/, t.j. za účelom jednoznačnej identifikácie osoby diváka pre prípad konfrontácie, nevyhnutné požadovať pre rezerváciu a/alebo zakúpenie vstupenky meno, priezvisko a číslo dokladu diváka s fotografiou, vydaného príslušným štátnym orgánom.

Týmto v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava, IČO: 35 850 698 súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu „meno, priezvisko a číslo dokladu totožnosti (OP alebo pas alebo VO)“ v zmysle podmienok stanovených zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí.. Tento súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov udelujem za účelom predaja vstupeniek a kontroly účasti na podujatí: Finále SLOVNAFT CUP-U 2014/2015 dňa 01.05.2015

Potvrdením súhlasím so spracovaním osobných údajov potvrdzujem, že:
- som si prečítal tento Súhlas so spracovaním osobných údajov a s podmienkami v ňom uvedenými súhlasím,
- všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Plne zodpovedám za to, že mnou potvrdené doklady zodpovedajú skutočnosti.