1. Všeobecné ustanovenia

1.1Internetový portál www.aukcie.ticketportal.sk (ďalej len „Aukčný portál“) prevádzkuje spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. so sídlom Radlinského 27, 811 07 Bratislava, IČO 35 850 698, IČ DPH SK2020289172, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.2.Predmetom aukcií realizovaných prostredníctvom Aukčného portálu sú cenové pozície, z ktorých si účastníci aukcie môžu následne zakúpiť vstupenky na podujatia, zadané usporiadateľom podujatia Prevádzkovateľovi na distribúciu a predaj prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného systému Ticketportal. Možnosť zakúpenia vstupeniek prostredníctvom cenových pozícií, ktoré sú predmetom aukcie, sa nevzťahuje automaticky na všetky podujatia, ktoré sú ponúkané prostredníctvom systému Ticketportal (internetového portálu www.ticketportal.sk, resp. predajných miest Prevádzkovateľa). O zaradení podujatia do aukcie (t.j. o možnosti zakúpenia vstupeniek na podujatie výhradne na základe cenových pozícií, ktoré sú predmetom aukcie) rozhoduje vždy usporiadateľ konkrétneho podujatia. Informácia o zaradení podujatia do aukcie a dobe jej trvania, bude uverejnená na internetovom portáli www.ticketportal.sk v rámci popisu daného podujatia.

1.3.Organizátorom aukcie je usporiadateľ podujatia zaradeného do aukcie.

1.4.Účastníkom aukcie sa môže stať len registrovaný užívateľ Aukčného portálu.

1.5.Užívateľom Aukčného portálu je každá fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony, staršia ako 18 rokov a právnická osoba, ktorá sa v súlade s týmito všeobecnými podmienkami zaregistruje.

1.6.Cenová pozícia predstavuje cenu, za ktorú má účastník aukcie možnosť, v prípade jeho úspechu v aukcii, vstupenku na podujatie zaradené do aukcie si zakúpiť.

1.7.Aukcia realizovaná prostredníctvom Aukčného portálu nie je dražbou v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

1.8.Tieto všeobecné podmienky používania Aukčného portálu (ďalej len „Podmienky“) sú záväzné pre všetky aukcie realizované prostredníctvom Aukčného portálu.

 

2. Registrácia

2.1.Podmienkou na vstup na Aukčný portál, resp. jeho ďalšie využívanie (účasť na aukciách), je vykonanie registrácie na Aukčnom portáli. Registrácia užívateľov na Aukčnom portáli slúži výlučne na účasť na aukciách realizovaných prostredníctvom Aukčného portálu, vzhľadom k čomu je potrebné, za účelom sprístupnenia Aukčného portálu, aby aj užívatelia registrovaní na internetovom portáli www.ticketportal.sk, vykonali samostatnú registráciu na Aukčnom portáli.

2.2.Registrácia na Aukčnom portáli a/alebo účasť na konkrétnej aukcii je dobrovoľná. Registrácia na Aukčnom portáli je bezplatná.

2.3.V rámci registrácie je užívateľ povinný zadať svoju e-mailovú adresu, telefónne číslo a heslo. Údaje potrebné pre registráciu je užívateľ povinný uviesť riadne, správne, úplne a pravdivo. Súčasťou registrácie je potvrdenie užívateľa o oboznámení sa s týmito Podmienkami a o súhlase s nimi.

2.4.Po riadnom a úplnom zadaní údajov podľa bodu 2.3. a odsúhlasení týchto Podmienok bude užívateľovi na ním zadanú e-mailovú adresu zaslaný overovací e-mail zo systému Prevádzkovateľa, obsahujúci špecifický, systémom Prevádzkovateľa vygenerovaný overovací kód vo forme odkazu (linku). Registrácia užívateľa sa považuje za úspešne ukončenú až momentom, kedy užívateľ overovací kód potvrdí, t.j. klikne na odkaz (link).

2.5.Registráciu podľa predchádzajúcich bodov môže užívateľ vykonať kedykoľvek, aj počas prebiehajúcej aukcie. Do aukcie sa môže užívateľ zapojiť, ak k úspešnému ukončeniu registrácie dôjde pred uplynutím organizátorom určenej doby aukcie.

2.6.Každý užívateľ sa môže na Aukčnom portáli zaregistrovať len jeden krát. Jedna (prvá) registrácia užívateľa platí pre všetky aukcie realizované prostredníctvom Aukčného portálu, nie je možné pre každú aukciu vykonať samostatnú (novú) registráciu.

2.7.Zmenu/aktualizáciu údajov uvedených užívateľom v registrácii môže užívateľ vykonať kedykoľvek, priamo prostredníctvom svojej registrácie (prihlásením sa e-mailovou adresou a heslom).

2.8.Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade zistenia porušenia pravidiel registrácie, týchto Podmienok, ako aj právnych predpisov, registráciu užívateľa zrušiť, resp. prístup užívateľa na Aukčný portál (jednotlivé aukcie) zamedziť.

2.9.Každý užívateľ je povinný chrániť svoje údaje uvedené v rámci registrácie pred zneužitím a/alebo stratou. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie registračných/prihlasovacích údajov užívateľov Aukčného portálu zo strany tretích osôb.

2.10.Prostredníctvom úspešne ukončenej registrácie bude mať užívateľ, kedykoľvek po prihlásení sa e-mailovou adresou a heslom, prehľad o všetkých aukciách realizovaných prostredníctvom Aukčného portálu a prístup do nich, ako aj kontrolu nad svojou pozíciou v rámci aukcie, ktorej sa zúčastňuje.

 

3. Pravidlá aukcie

3.1.V prípade rozhodnutia usporiadateľa podujatia, že vstupenky na ním usporadúvané podujatie si budú môcť záujemcovia zakúpiť prostredníctvom cenových pozícií, ktoré sú predmetom aukcie (t.j. nie formou priameho predaja), Prevádzkovateľ túto informáciu zverejní na internetovom portáli www.ticketportal.sk v rámci popisu daného podujatia a súčasne na Aukčnom portáli, kde vytvorí novú, samostatnú aukciu pre dané podujatie (ďalej len „Aukcia“).

3.2.Popis/podmienky Aukcie budú obsahovať:

3.2.1.popis podujatia,

3.2.2.dobu trvania Aukcie (dátum a čas začiatku Aukcie a dátum a čas ukončenia Aukcie),

3.2.3.počet vstupeniek zadaných do Aukcie /z dôvodov na strane organizátora Aukcie ako usporiadateľa podujatia sa môže počet vstupeniek k momentu ukončenia Aukcie znížiť, resp. i zvýšiť; Prevádzkovateľ za množstvo vstupeniek zaradených do Aukcie nezodpovedá/,

3.2.4.základnú vyvolávaciu cenovú pozíciu, t.j. cenu vstupeniek,

3.2.5.maximálny počet vstupeniek pripadajúci na jedného účastníka Aukcie.

3.3.Doba trvania Aukcií realizovaných prostredníctvom Aukčného portálu bude spravidla niekoľko dní. Pre konkrétnu Aukciu je vždy záväzná doba určená v popise/podmienkach danej Aukcie. Pre meranie doby Aukcie je rozhodujúci čas systému Prevádzkovateľa.

3.4.Všetky Aukcie sú jednokolové.

3.5.Organizátor Aukcie vždy určí maximálny počet vstupeniek, o ktoré môže v rámci Aukcie prejavovať záujem jeden účastník Aukcie (t.j. počet vstupeniek, ktoré si môže úspešný účastník Aukcie zakúpiť na základe ním určenej cenovej pozície). Účastník Aukcie môže prejaviť záujem o ľubovoľný, ním zvolený počet vstupeniek, neprevyšujúci maximálny počet určený organizátorom, pričom tento počet je oprávnený kedykoľvek v priebehu Aukcie znižovať, resp. zvyšovať, a to aj opakovane, najviac však do maximálneho počtu určeného organizátorom.

3.6.Účastníkom Aukcie sa stane každý registrovaný užívateľ Aukčného portálu, ktorý si po prihlásení sa na Aukčný portál v rámci Aukcie zvolí konkrétny počet vstupeniek, o ktoré má záujem, uvedie cenu, ktorú za vstupenky ponúka (cena sa vzťahuje vždy na 1 ks vstupenky) (cenovú pozíciu) a následne účasť v Aukcii potvrdí (kliknutím na odkaz) (ďalej len „Účastník Aukcie“).

3.7.V rámci Aukcie je možné určiť len počet vstupeniek na podujatie, bez možnosti ich priamej rezervácie, t.j. určenia konkrétneho miesta/sektoru/sedadla v hľadisku podujatia. K určeniu konkrétneho miesta/sektoru/sedadla, pokiaľ toto určenie dané podujatie vyžaduje, dôjde až po ukončení Aukcie, v rámci úhrady kúpnej ceny vstupeniek, podľa pravidiel uvedených v článku 4. týchto Podmienok.

3.8.Pri každom prihlásení Účastníka Aukcie na Aukčný portál prostredníctvom svojej registrácie, vrátane prvého prihlásenia do Aukcie v zmysle bodu 3.6., bude mať Účastník Aukcie prehľad o aktuálne najvyššej cenovej pozície (ponuke ceny vstupenky), ako aj o svojej pozícii medzi ponukami ostatných účastníkov Aukcie.

3.9.Spôsob určenia cenovej pozície pri vstupe Účastníka do Aukcie, ako aj spôsob jej zvyšovania, je upravený v tzv. „Cenových podmienkach“, platných pre danú Aukciu, uverejnených na Aukčnom portáli. Cenovú pozíciu (cenu vstupenky) ponúknutú Účastníkom Aukcie nie je možné v priebehu Aukcie znižovať.

3.10.Účastník Aukcie môže svoju účasť v Aukcii kedykoľvek počas doby jej trvania ukončiť.

3.11.Ponuka Účastníka Aukcie platná k momentu ukončenia Aukcie – t.j. ponuka Účastníka Aukcie (ktorý svoju účasť v Aukcii neukončil) v rozsahu počtu vstupeniek na podujatie a ich ceny, realizovaná v priebehu trvania Aukcie ako posledná – sa považuje za návrh Účastníka Aukcie na uzatvorenie kúpnej zmluvy s organizátorom Aukcie ako usporiadateľom daného podujatia. Tento návrh je pre Účastníka Aukcie záväzný, t.j. Účastník Aukcie nemá nárok na kúpu vstupeniek vo inom počte a/alebo za nižšiu cenu, ako navrhoval, a to bez ohľadu na ponuky iných účastníkov Aukcie.

 

4. Vyhodnotenie aukcie

4.1.Po ukončení Aukcie systém Prevádzkovateľa vyhodnotí ponuky Účastníkov Aukcie a určí poradie Účastníkov Aukcie podľa výšky ich ponuky na cenu vstupeniek od najvyššej po najnižšiu. Na základe uvedeného dôjde k zaradeniu Účastníkov Aukcie do jednotlivých cenových skupín, v rámci ktorých sa poradie jednotlivých Účastníkov Aukcie určí podľa času ich potvrdenia v tejto cenovej skupine (t.j. zadania poslednej ponuky na cenovú pozíciu zaradenú do predmetnej cenovej skupiny).

4.2.Organizátor Aukcie oznámi Účastníkovi Aukcie prijatie jeho návrhu na uzatvorenie zmluvy na kúpu vstupeniek na podujatie v počte a cene navrhnutom Účastníkom Aukcie prostredníctvom e-mailovej správy, zasielanej zo systému Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu zadanú Účastníkom Aukcie v registrácii, s tým, že účinky tohto prijatia návrhu zaniknú, ak Účastník Aukcie v lehote určenej v predmetnej e-mailovej správe nezrealizuje úhradu ceny týchto vstupeniek (ďalej len „vyzdvihnutie vstupeniek“). Organizátor Aukcie a Prevádzkovateľ upozorňujú, že lehota na vyzdvihnutie vstupeniek, t.j. lehota, počas ktorej je organizátor Aukcie viazaný prijatím návrhu Účastníka Aukcie a počas ktorej garantuje Účastníkovi Aukcie možnosť zakúpenia ním určeného počtu vstupeniek na podujatie, je spravidla v rozsahu len niekoľko hodín, vzhľadom k čomu organizátor Aukcie a Prevádzkovateľ odporúčajú Účastníkom Aukcie pravidelnú a častú kontrolu svojej e-mailovej schránky (ktorej adresu zadali v registrácii) po ukončení Aukcie.

4.3.E-mailová správa podľa bodu 4.2. bude obsahovať jedinečný kód, tzv. identifikačný reťazec ku každej vstupenke (podľa počtu vstupeniek, o ktoré mal Účastník Aukcie záujem), na základe ktorého/ktorých je možné vstupenku/vstupenky vyzdvihnúť a určenie lehoty (dátum a čas), do uplynutia ktorej je Účastník Aukcie oprávnený svoje vstupenky vyzdvihnúť (a organizátor Aukcie povinný vstupenky Účastníkovi prostredníctvom Prevádzkovateľa vydať). Za vyzdvihnutie vstupeniek sa považuje ich zaplatenie a prevzatie (na základe identifikačných reťazcov) na ktoromkoľvek predajnom mieste Prevádzkovateľa (zoznam predajných miest Prevádzkovateľa je uvedený na internetovom portáli www.ticketportal.sk) alebo ich úhrada prostredníctvom internetu (internetového portálu www.ticketportal.sk, jednotlivé spôsoby úhrad sú opísané v Obchodných podmienkach, nachádzajúcich sa na internetovom portáli www.ticketportal.sk) a ich následné vytlačenie vlastnou tlačou (forma vstupenky homeTicket). Za vyzdvihnutie vstupeniek sa nepovažuje ich rezervácia (bez súčasnej úhrady) na internetovom portáli www.ticketportal.sk.

4.4.V rámci vyzdvihnutia vstupeniek si Účastník Aukcie zvolí, pokiaľ to dané podujatie vyžaduje, konkrétne miesta/sektor/sedadlá v hľadisku podujatia. Organizátor Aukcie ani Prevádzkovateľ negarantujú Účastníkom Aukcie možnosť zvolenia miest/sedadiel v hľadisku vedľa seba, resp. rovnakého sektoru, pre všetky vyzdvihované vstupenky, resp. nezodpovedajú za výber miest/sektoru/sedadiel v hľadisku podujatia, realizovaný Účastníkmi Aukcie, ktorí si vstupenky vyzdvihli skôr.

4.5.E-mailová správa podľa bodu 4.2. bude zo systému Prevádzkovateľa zasielaná jednotlivým Účastníkom Aukcie podľa ich zaradenia do cenových skupín, a to v poradí od najvyššej po najnižšiu, až do vyčerpania počtu vstupeniek, ktoré boli zaradené do Aukcie k momentu jej ukončenia (ďalej len „celkový počet“). V prípade, ak celkový počet vstupeniek prevýši počet vstupeniek vyzdvihnutých riadne a včas Účastníkmi Aukcie, zaradenými do vyššej cenovej skupiny, bude po uplynutí lehoty určenej Účastníkom Aukcie, zaradeným do tejto cenovej skupiny, e-mailová správa podľa bodu 4.2. zaslaná Účastníkom Aukcie zaradeným do nižšej cenovej skupiny, a to až do momentu vyzdvihnutia celkového počtu vstupeniek.

4.6.V prípade, ak celkový, resp. zostávajúci počet vstupeniek je nižší ako počet vstupeniek požadovaný Účastníkmi Aukcie zaradenými do jednej cenovej skupiny, bude e-mailová správa podľa bodu 4.2. zaslaná časti Účastníkov Aukcie zaradených do danej skupiny, a to podľa ich poradia v tejto skupine (viď bod 4.1.).

4.7.Vyzdvihnutím vstupenky vstupuje Účastník Aukcie do právneho vzťahu priamo s organizátorom Aukcie ako usporiadateľom daného podujatia. Pre konanie samotného podujatia platia podmienky a pokyny usporiadateľa daného podujatia. Práva a povinnosti Účastníka Aukcie ako majiteľa vstupeniek, podmienky reklamácie, nároky z titulu zmeny alebo zrušenia podujatia a ďalšie sú upravené v Obchodných podmienkach, uverejnených na internetovom portáli www.ticketportal.sk.

 

5. Záverečné ustanovenia

5.1.Registráciou na Aukčnom portáli udeľuje užívateľ Aukčného portálu v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľovi a príslušnému organizátorovi Aukcie ako usporiadateľovi podujatia súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu údajov požadovaných v registrácii, a to na účely užívania Aukčného portálu, správy záväzkovo-právnych vzťahov Účastníkov Aukcií a jednotlivých organizátorov Aukcií v súvislosti s účasťou na jednotlivých Aukciách, na účely zdokumentovania činnosti jednotlivých organizátorov Aukcií, ako aj na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu) prevádzkovateľa a jednotlivých organizátorov Aukcií. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Práva užívateľov Aukčného portálu podľa ust. § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované. Prevádzkovateľom získané osobné údaje budú sprístupnené na vyššie uvedený účel len organizátorovi tej ktorej konkrétnej Aukcie, v súvislosti s ktorou boli získané.

5.2.Prevádzkovateľ nezodpovedá za dočasnú nemožnosť užívateľov Aukčného portálu zúčastniť sa na konkrétnej Aukcii v dôsledku dočasného výpadku a/alebo obmedzenia prevádzky Aukčného portálu.

5.3.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny týchto Podmienok. Nové znenie Podmienok nadobudne platnosť a účinnosť okamihom ich uverejnenia na Aukčnom portáli, pokiaľ v novom znení nebude uvedený neskorší dátum účinnosti. Prevádzkovateľ odporúča užívateľom Aukčného portálu pravidelne sa oboznamovať so znením Podmienok. V prípade, ak bude užívateľ pokračovať v užívaní Aukčného portálu, t.j. bude sa zúčastňovať Aukcií realizovaných prostredníctvom Aukčného portálu aj po účinnosti vykonaných zmien Podmienok, účasť v Akcii sa bude považovať za súhlas s novým znením Podmienok.

5.4.Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich uverejnením na Aukčnom portáli dňa 19.08.2013.