platné pre Aukcie týkajúce sa nasledovných podujatí HC Slovan – Aukcia 1:

A. Podujatie 1. Zápas HC Slovan – Torpedo Nižnij Novgorod
Termín 17.09.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava
B. Podujatie 2. Zápas HC Slovan – Viťaz Podolsk (Čechov)
Termín 19.09.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava
C. Podujatie 3. Zápas HC Slovan – Ak Bars Kazaň
Termín 21.09.2013 o 17:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava
D. Podujatie 4. Zápas HC Slovan – Dinamo Moskva
Termín 23.09.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava

1. Základná vyvolávacia cenová pozícia, t.j. cena 1 ks vstupenky, je vo výške 16,- EUR (slovom šestnásť eur).

2. Účastníkom Aukcie ponúkaná cenová pozícia (cena za 1 ks vstupenky) podľa bodu 3.6. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu, t.j. cenová pozícia pri vstupe Účastníka do Aukcie, môže byť určená len jedným z nasledovných spôsobov:

2.1 minimálne vo výške základnej vyvolávacej cenovej pozície určenej organizátorom,

2.2. vo výške aktuálne najvyššej cenovej pozície (ponuky ceny vstupenky), navýšenej o sumu určenú podľa ods. 3 týchto Cenových podmienok, za súčasného dodržania podmienok stanovených v ods. 4 týchto Cenových podmienok,

2.3. v akejkoľvek výške v rozmedzí cenovej ponuky určenej podľa bodov 2.1. a 2.2., za súčasného dodržania podmienok stanovených v ods. 4 týchto Cenových podmienok.

3. Účastník Aukcie je oprávnený kedykoľvek v priebehu Aukcie ním ponúkanú cenovú pozíciu (cenu za vstupenku) zvyšovať, a to vždy len o sumu:

3.1. 2,- EUR (slovom dve eurá), a to až do dosiahnutia cenovej pozície zodpovedajúcej sume 30,- EUR (slovom tridsať eur) vrátane, alebo

3.2. 5,- EUR (slovom päť eur), a to po prekročení cenovej pozície zodpovedajúcej sume 30,- EUR (slovom tridsať eur),
s výnimkou prípadu, ak ponuka iného účastníka Aukcie je vyššia, kedy je oprávnený túto najvyššiu ponuku (cenovú pozíciu) priamo dorovnať a následne, v prípade záujmu, zvýšiť, avšak opäť len o sumu podľa bodov 3.1. a 3.2. tohto odseku. Cenovú pozíciu (cenu vstupenky) ponúknutú Účastníkom Aukcie nie je možné v priebehu Aukcie znižovať.

4. V prípade, ak má Účastník Aukcie záujem svoju cenovú pozíciu zvýšiť na úroveň zodpovedajúcu sume:

4.1. 30,- EUR (slovom tridsať eur), pred jej zvýšením je potrebné zložiť depozit vo výške po 10,- EUR (slovom desať eur) pre každú vstupenku, o ktorú má záujem,

4.2. 100,- EUR (slovom jednosto eur), pred jej zvýšením je potrebné zložiť depozit vo výške po 30,- EUR (slovom tridsať eur) pre každú vstupenku, o ktorú má záujem, pričom suma zložená podľa bodu 4.1. sa do tejto sumy nezarátava

4.3. 500,- EUR (slovom päťsto eur), pred jej zvýšením je potrebné zložiť depozit vo výške po 200,- EUR (slovom dvesto eur) pre každú vstupenku, o ktorú má záujem, pričom suma zložená podľa bodu 4.1. a 4.2. sa do tejto sumy nezarátava,

4.4. 1.000,- EUR (slovom jedentisíc eur), pred jej zvýšením je potrebné zložiť depozit vo výške po 300,- EUR (slovom tristo eur) pre každú vstupenku, o ktorú má záujem, pričom sumy zložené podľa bodov 4.1. 4.2. 4.3. sa do tejto sumy nezarátavajú. Po zložení depozitu vo výške určenej ako násobok sumy/súm podľa bodov 4.1., 4.2. 4.3. alebo 4.4. a počtu vstupeniek, o ktoré má Účastník Aukcie záujem, bude Účastníkovi Aukcie umožnené svoju cenovú pozíciu na požadovanú úroveň zvýšiť. V prípade neuhradenia depozitu v uvedenej výške vo vzťahu k celkovému počtu vstupeniek, o ktoré má Účastník Aukcie záujem, zotrvá Účastník Aukcie na pôvodnej cenovej pozícii.

5. Prevádzkovateľ upozorňuje Účastníkov Aukcie, že úhrada depozitu podľa ods. 4 týchto Cenových podmienok je možná len prostredníctvom systému CardPay, resp. TatraPay, t.j. bezhotovostne platobnou kartou VISA a/alebo EUROCARD/MASTERCARD prostredníctvom siete internet.

6. Depozit podľa ods. 4 týchto Cenových podmienok predstavuje zálohu na kúpnu cenu vstupeniek. V prípade, ak úspešný Účastník Aukcie pristúpi po ukončení Aukcie k riadnemu a včasnému vyzdvihnutiu vstupeniek v zmysle čl. 4. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu, celková suma zložených depozitov/záloh sa na kúpnu cenu ním určeného počtu vstupeniek započíta na kúpnu cenu vstupeniek a pri vyzdvihnutí vstupeniek Účastník Aukcie uhradí len rozdiel medzi výškou ním určenej ponuky na cenu vstupenky/vstupeniek a súčtu zložených depozitov/záloh na kúpnu cenu vstupenky/vstupeniek. V prípade, ak úspešný Účastník Aukcie po ukončení Aukcie k riadnemu a včasnému vyzdvihnutiu vstupeniek v zmysle čl. 4. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu nepristúpi a/alebo v prípade, ak Účastník Aukcie nebude v Aukcii úspešný (t.j. Organizátor Aukcie neoznámi Účastníkovi Aukcie prijatie jeho návrhu na uzatvorenie zmluvy na kúpu vstupeniek v zmysle čl. 4. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu), bude celková suma zložených depozitov bezodkladne po ukončení procesu vyhodnotenia Aukcie v zmysle čl. 4. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu tomuto Účastníkovi Aukcie vrátená.

7. Tieto Cenové podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich uverejnením na Aukčnom portáli dňa 19.09.2013

8. Účasťou v Aukcii, pre ktoré sú tieto Cenové ponuky platné, potvrdzuje Účastník Aukcie, že sa s nimi oboznámil a že s nimi súhlasí.

 

platné pre Aukcie týkajúce sa nasledovných podujatí HC Slovan – Aukcia 2: 

A. Podujatie 1. Zápas HC Slovan – Metallurg Magnitogorsk
Termín 09.10.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava
B. Podujatie 2. Zápas HC Slovan – Salavat Julajev Ufa
Termín 11.10.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava
C. Podujatie 3. Zápas HC Slovan – Traktor Čeľabinsk
Termín 13.10.2013 o 17:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava

1. Základná vyvolávacia cenová pozícia, t.j. cena 1 ks vstupenky, je vo výške 16,- EUR (slovom šestnásť eur).

2. Účastníkom Aukcie ponúkaná cenová pozícia (cena za 1 ks vstupenky) podľa bodu 3.6. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu, t.j. cenová pozícia pri vstupe Účastníka do Aukcie, môže byť určená len jedným z nasledovných spôsobov:

2.1 minimálne vo výške základnej vyvolávacej cenovej pozície určenej organizátorom,

2.2. vo výške aktuálne najvyššej cenovej pozície (ponuky ceny vstupenky), navýšenej o sumu určenú podľa ods. 3 týchto Cenových podmienok, za súčasného dodržania podmienok stanovených v ods. 4 týchto Cenových podmienok,

2.3. v akejkoľvek výške v rozmedzí cenovej ponuky určenej podľa bodov 2.1. a 2.2., za súčasného dodržania podmienok stanovených v ods. 4 týchto Cenových podmienok.

3. Účastník Aukcie je oprávnený kedykoľvek v priebehu Aukcie ním ponúkanú cenovú pozíciu (cenu za vstupenku) zvyšovať, a to vždy len o sumu:

3.1. 2,- EUR (slovom dve eurá), a to až do dosiahnutia cenovej pozície zodpovedajúcej sume 30,- EUR (slovom tridsať eur) vrátane, alebo

3.2. 5,- EUR (slovom päť eur), a to po prekročení cenovej pozície zodpovedajúcej sume 30,- EUR (slovom tridsať eur),
s výnimkou prípadu, ak ponuka iného účastníka Aukcie je vyššia, kedy je oprávnený túto najvyššiu ponuku (cenovú pozíciu) priamo dorovnať a následne, v prípade záujmu, zvýšiť, avšak opäť len o sumu podľa bodov 3.1. a 3.2. tohto odseku. Cenovú pozíciu (cenu vstupenky) ponúknutú Účastníkom Aukcie nie je možné v priebehu Aukcie znižovať.

4. V prípade, ak má Účastník Aukcie záujem svoju cenovú pozíciu zvýšiť na úroveň zodpovedajúcu sume:

4.1. 30,- EUR (slovom tridsať eur), pred jej zvýšením je potrebné zložiť depozit vo výške po 10,- EUR (slovom desať eur) pre každú vstupenku, o ktorú má záujem,

4.2. 100,- EUR (slovom jednosto eur), pred jej zvýšením je potrebné zložiť depozit vo výške po 30,- EUR (slovom tridsať eur) pre každú vstupenku, o ktorú má záujem, pričom suma zložená podľa bodu 4.1. sa do tejto sumy nezarátava

4.3. 500,- EUR (slovom päťsto eur), pred jej zvýšením je potrebné zložiť depozit vo výške po 200,- EUR (slovom dvesto eur) pre každú vstupenku, o ktorú má záujem, pričom suma zložená podľa bodu 4.1. a 4.2. sa do tejto sumy nezarátava,

4.4. 1.000,- EUR (slovom jedentisíc eur), pred jej zvýšením je potrebné zložiť depozit vo výške po 300,- EUR (slovom tristo eur) pre každú vstupenku, o ktorú má záujem, pričom sumy zložené podľa bodov 4.1. 4.2. 4.3. sa do tejto sumy nezarátavajú. Po zložení depozitu vo výške určenej ako násobok sumy/súm podľa bodov 4.1., 4.2. 4.3. alebo 4.4. a počtu vstupeniek, o ktoré má Účastník Aukcie záujem, bude Účastníkovi Aukcie umožnené svoju cenovú pozíciu na požadovanú úroveň zvýšiť. V prípade neuhradenia depozitu v uvedenej výške vo vzťahu k celkovému počtu vstupeniek, o ktoré má Účastník Aukcie záujem, zotrvá Účastník Aukcie na pôvodnej cenovej pozícii.

5. Prevádzkovateľ upozorňuje Účastníkov Aukcie, že úhrada depozitu podľa ods. 4 týchto Cenových podmienok je možná len prostredníctvom systému CardPay, resp. TatraPay, t.j. bezhotovostne platobnou kartou VISA a/alebo EUROCARD/MASTERCARD prostredníctvom siete internet.

6. Depozit podľa ods. 4 týchto Cenových podmienok predstavuje zálohu na kúpnu cenu vstupeniek. V prípade, ak úspešný Účastník Aukcie pristúpi po ukončení Aukcie k riadnemu a včasnému vyzdvihnutiu vstupeniek v zmysle čl. 4. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu, celková suma zložených depozitov/záloh sa na kúpnu cenu ním určeného počtu vstupeniek započíta na kúpnu cenu vstupeniek a pri vyzdvihnutí vstupeniek Účastník Aukcie uhradí len rozdiel medzi výškou ním určenej ponuky na cenu vstupenky/vstupeniek a súčtu zložených depozitov/záloh na kúpnu cenu vstupenky/vstupeniek. V prípade, ak úspešný Účastník Aukcie po ukončení Aukcie k riadnemu a včasnému vyzdvihnutiu vstupeniek v zmysle čl. 4. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu nepristúpi a/alebo v prípade, ak Účastník Aukcie nebude v Aukcii úspešný (t.j. Organizátor Aukcie neoznámi Účastníkovi Aukcie prijatie jeho návrhu na uzatvorenie zmluvy na kúpu vstupeniek v zmysle čl. 4. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu), bude celková suma zložených depozitov bezodkladne po ukončení procesu vyhodnotenia Aukcie v zmysle čl. 4. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu tomuto Účastníkovi Aukcie vrátená.

7. Tieto Cenové podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich uverejnením na Aukčnom portáli dňa 13.09.2013

8. Účasťou v Aukcii, pre ktoré sú tieto Cenové ponuky platné, potvrdzuje Účastník Aukcie, že sa s nimi oboznámil a že s nimi súhlasí.

 

platné pre Aukcie týkajúce sa nasledovných podujatí HC Slovan – Aukcia 3:

A. Podujatie 1. Zápas HC Slovan – HC Lev Praha
Termín 15.10.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava
B. Podujatie 2. Zápas HC Slovan – Dinamo Riga
Termín 17.10.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava
C. Podujatie 3. Zápas HC Slovan – CSKA Moskva
Termín 21.10.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava

1. Základná vyvolávacia cenová pozícia, t.j. cena 1 ks vstupenky, je vo výške 16,- EUR (slovom šestnásť eur).

2. Účastníkom Aukcie ponúkaná cenová pozícia (cena za 1 ks vstupenky) podľa bodu 3.6. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu, t.j. cenová pozícia pri vstupe Účastníka do Aukcie, môže byť určená len jedným z nasledovných spôsobov:

2.1 minimálne vo výške základnej vyvolávacej cenovej pozície určenej organizátorom,

2.2. vo výške aktuálne najvyššej cenovej pozície (ponuky ceny vstupenky), navýšenej o sumu určenú podľa ods. 3 týchto Cenových podmienok, za súčasného dodržania podmienok stanovených v ods. 4 týchto Cenových podmienok,

2.3. v akejkoľvek výške v rozmedzí cenovej ponuky určenej podľa bodov 2.1. a 2.2., za súčasného dodržania podmienok stanovených v ods. 4 týchto Cenových podmienok.

3. Účastník Aukcie je oprávnený kedykoľvek v priebehu Aukcie ním ponúkanú cenovú pozíciu (cenu za vstupenku) zvyšovať, a to vždy len o sumu:

3.1. 2,- EUR (slovom dve eurá), a to až do dosiahnutia cenovej pozície zodpovedajúcej sume 30,- EUR (slovom tridsať eur) vrátane, alebo

3.2. 5,- EUR (slovom päť eur), a to po prekročení cenovej pozície zodpovedajúcej sume 30,- EUR (slovom tridsať eur),
s výnimkou prípadu, ak ponuka iného účastníka Aukcie je vyššia, kedy je oprávnený túto najvyššiu ponuku (cenovú pozíciu) priamo dorovnať a následne, v prípade záujmu, zvýšiť, avšak opäť len o sumu podľa bodov 3.1. a 3.2. tohto odseku. Cenovú pozíciu (cenu vstupenky) ponúknutú Účastníkom Aukcie nie je možné v priebehu Aukcie znižovať.

4. V prípade, ak má Účastník Aukcie záujem svoju cenovú pozíciu zvýšiť na úroveň zodpovedajúcu sume:

4.1. 30,- EUR (slovom tridsať eur), pred jej zvýšením je potrebné zložiť depozit vo výške po 10,- EUR (slovom desať eur) pre každú vstupenku, o ktorú má záujem,

4.2. 100,- EUR (slovom jednosto eur), pred jej zvýšením je potrebné zložiť depozit vo výške po 30,- EUR (slovom tridsať eur) pre každú vstupenku, o ktorú má záujem, pričom suma zložená podľa bodu 4.1. sa do tejto sumy nezarátava

4.3. 500,- EUR (slovom päťsto eur), pred jej zvýšením je potrebné zložiť depozit vo výške po 200,- EUR (slovom dvesto eur) pre každú vstupenku, o ktorú má záujem, pričom suma zložená podľa bodu 4.1. a 4.2. sa do tejto sumy nezarátava,

4.4. 1.000,- EUR (slovom jedentisíc eur), pred jej zvýšením je potrebné zložiť depozit vo výške po 300,- EUR (slovom tristo eur) pre každú vstupenku, o ktorú má záujem, pričom sumy zložené podľa bodov 4.1. 4.2. 4.3. sa do tejto sumy nezarátavajú. Po zložení depozitu vo výške určenej ako násobok sumy/súm podľa bodov 4.1., 4.2. 4.3. alebo 4.4. a počtu vstupeniek, o ktoré má Účastník Aukcie záujem, bude Účastníkovi Aukcie umožnené svoju cenovú pozíciu na požadovanú úroveň zvýšiť. V prípade neuhradenia depozitu v uvedenej výške vo vzťahu k celkovému počtu vstupeniek, o ktoré má Účastník Aukcie záujem, zotrvá Účastník Aukcie na pôvodnej cenovej pozícii.

5. Prevádzkovateľ upozorňuje Účastníkov Aukcie, že úhrada depozitu podľa ods. 4 týchto Cenových podmienok je možná len prostredníctvom systému CardPay, resp. TatraPay, t.j. bezhotovostne platobnou kartou VISA a/alebo EUROCARD/MASTERCARD prostredníctvom siete internet.

6. Depozit podľa ods. 4 týchto Cenových podmienok predstavuje zálohu na kúpnu cenu vstupeniek. V prípade, ak úspešný Účastník Aukcie pristúpi po ukončení Aukcie k riadnemu a včasnému vyzdvihnutiu vstupeniek v zmysle čl. 4. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu, celková suma zložených depozitov/záloh sa na kúpnu cenu ním určeného počtu vstupeniek započíta na kúpnu cenu vstupeniek a pri vyzdvihnutí vstupeniek Účastník Aukcie uhradí len rozdiel medzi výškou ním určenej ponuky na cenu vstupenky/vstupeniek a súčtu zložených depozitov/záloh na kúpnu cenu vstupenky/vstupeniek. V prípade, ak úspešný Účastník Aukcie po ukončení Aukcie k riadnemu a včasnému vyzdvihnutiu vstupeniek v zmysle čl. 4. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu nepristúpi a/alebo v prípade, ak Účastník Aukcie nebude v Aukcii úspešný (t.j. Organizátor Aukcie neoznámi Účastníkovi Aukcie prijatie jeho návrhu na uzatvorenie zmluvy na kúpu vstupeniek v zmysle čl. 4. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu), bude celková suma zložených depozitov bezodkladne po ukončení procesu vyhodnotenia Aukcie v zmysle čl. 4. Všeobecných podmienok používania aukčného portálu tomuto Účastníkovi Aukcie vrátená.

7. Tieto Cenové podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich uverejnením na Aukčnom portáli dňa 19.09.2013

8. Účasťou v Aukcii, pre ktoré sú tieto Cenové ponuky platné, potvrdzuje Účastník Aukcie, že sa s nimi oboznámil a že s nimi súhlasí.